VISI
Menjadi penyumbang utama ke arah kecemerlangan dalam aspek pengurusan dan sokongan di PTSB

MISI
Melaksanakan pengauditan secara profesional dan seimbang kepada semua bahagian ke arah peningkatan kualiti kerja

OBJEKTIF

1.Melaksanakan aktiviti pengauditan secara professional dan adil

2.Menyediakan laporan audit yang berkualiti dan menepati keperluan pihak pengurusan PTSB

3.Memenuhi keperluan dan kehendak pihak pengurusan dan auditi

4.Menguruskan proses pengauditan dengan cekap dan berkesan

 

Hak Milik Terpelihara 2014-2015 Team Sistem UAD ( AZRAL,SA'AMAH,AZIZATULAISHAH&ZHAHIR)